Spring til indhold

Øster Højst

- mere end du tror

Borgerforeningens vedtægter

Højst Sogns Borgerforening
Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Højst Sogns Borgerforening, Øster Højst, 6240 Løgumkloster. Stiftet 2. april 1970.

§ 2 Foreningens formål er på absolut upolitisk måde, at varetage og fremme borgernes interesse og tarv på enhver hensigtsmæssig måde. For at fremme sammenholdet mellem medlemmerne, kan foreningen afholde selskabelige og kulturelle sammenkomster af forskellig art.

§ 3 Alle bosiddende og forretningsdrivende i Højst Sogn har ret til medlemskab i foreningen. Gæster har ingen stemmeret.

§ 4 Borgerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar måned. Foreningen ledes af 3-5 bestyrelses-medlemmer samt 2 suppleanter og 2 revisorer. Valget skal foretages ved den ordinære generalforsamling og er gyldigt i 2 år. Der skal stilles til valg med henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 2 revisorer for 2 år, således at der vælges 1 revisor hvert år. Suppleanter væges for 1 år af gangen. Formanden/næstformanden må ikke stilles til valg samme år.

§ 5 Alle valg og beslutninger afgøres og tages ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til lovændringer 75 % af de afgivne stemmer. Når det er konstateret at generalforsamlingen er indvarslet efter § 8, er den beslutningsdygtig. For at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen må medlemmet være fyldt 18 år, være mødt og have betalt sit kontingent for foregående eller indeværende regnskabsår.

§ 6 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Fastsættelse af medlemskontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år
2 suppleanter, 1 til valg hvert år
2 revisorer, 1 til valg hvert år
Eventuelt

§ 8 Indkaldelse til generalforsamlingen sker via relevante medier, og minimum via 2 platforme. Dette kunne f.eks. være fysiske opslag, online medier eller Ugeavisen.

§ 9 For at en sag kan behandles på generalforsamlingen må den forud være indgivet skriftligt
til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter ønske derom ved skriftlig henvendelse til formanden om, hvad der ønskes behandlet.

§ 11 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

§ 12 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 13 På generalforsamlingen samt bestyrelsesmøder tages referat, hvor beslutningerne skal gengives. Det færdige referat skal være tilgængeligt både elektronisk på borgerforeningens hjemmeside samt i papirform, som kan rekvireres hos formanden. Referatet fra generalforsamlingen skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Referater fra øvrige møder skal gengive hvilke tiltag der er foretaget i henhold til vedtagne punkter under generalforsamlingen.

§ 14 Foreningens evt. midler skal indsættes i et pengeinstitut. Ved foreningen ophævelse skal evt. midler gives til velgørende formål i Højst Sogn. Den opløsende generalforsamling beslutter hvilket formål formuen skal tilgå.

Revideret:

Højst Sogn, den 10. februar 1989
Højst Sogn, den 23. oktober 2008
Højst Sogn, februar 2009
Højst Sogn, 20. januar 2022

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.